Bewegen voor je brein

Psychomotorische therapie: PMT evidence – stand van zaken wat betreft wetenschappelijke evidence.

Binnen het project “PMT evidence”  kun je onderzoek doen naar ‘deze stand van zaken’  bij specifieke doelgroepen, diagnoses of problemen. Het doel is om uit verschillende relevante en valide onderzoeken een overzicht te creëren van evidentie voor PMT. Zo wordt in kaart gebracht welke interventie wordt ingezet, de duur en de frequentie van de interventie, de resultaten/conclusie , en de  gebruikte meetinstrumenten die zijn ingezet om effect te meten. Vervolgens wordt een weging gemaakt van de best evidence.

 Welke concrete mogelijkheden zijn er:
1. Je doet literatuur search gericht op PMT bij een specifieke doelgroep, stoornis of probleem waarbij 1 of 2 databanken worden gebruikt en komt op basis van deze data tot een gewogen antwoord.

2. Je verzamelt verschillende searches die zijn uitgevoerd, gebaseerd op verschillende databanken en brengt dit samen tot een gewogen antwoord. (De search is dan al vooraf uitgevoerd.) 

Extra info rondom het project:

Voor de PMT-professional én voor het vak is het belangrijk dat, waar mogelijk, PMT- methodieken ingezet worden die wetenschappelijk onderbouwd en gemotiveerd zijn. Dit gebeurt onder meer door een beoordeling van de kwaliteit en effectiviteit van de aan te bieden interventie. Een rapport, opgesteld in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZiN), concludeert dat er wel sprake is van enige evidentie, maar dat de wetenschappelijke fundering op het hoogste niveau van evidentie voor PMT- interventies beperkt is (Borgesius & Visser, 2015; Smit, De Beurs, Van den Bruel, Vlayen, & Cijpers, 2015). Over het algemeen vallen PMT-studies op door beperkingen in de onderzoeksopzet, sterk uiteenlopende effectmaten, ontbrekende effecten op lange termijn  en het nauwelijks/niet beschrijven van negatieve effecten (Smit et al., 2015).

Daarom is het belangrijk een overzicht te creëren van de ‘stand van zaken’, oftewel voor welke doelgroepen, stoornissen of problemen er evidentie bestaat voor PMT-interventies. Alleen op deze manier kunnen psychomotorisch therapeuten waar mogelijk kiezen voor interventies waarvan het effect reeds is aangetoond. Idealiter baseert deze beroepsoefenaar zijn keuze namelijk over de in te zetten behandeling of werkwijze op 1) wetenschappelijke kennis, 2) ideeën en ervaringen van de werker en 3) voorkeuren, behoeften en mogelijkheden van de gebruiker in de zorg de cliënt/patiënt (Van Busschbach, 2013).

Het uiteindelijk doel is de verkregen overzichten op verschillende wijzen beschikbaar te maken voor enerzijds professionals (zowel pmt’ers als ander professionals met aanpalende beroepen) en studenten en anderzijds voor cliënten en andere geïnteresseerden. Dit gebeurt onder andere via de website www.BewegenvoorjeBrein.nl en www.NVPMT.nl. Derhalve is het op voor diverse doelgroepen passende wijze formuleren en weergeven van de belangrijkste resultaten ook een mogelijke invulling binnen deze stage. Ook het schrijven van een (aanzet tot een) te publiceren systematic review en Meta-analyse tot de mogelijkheden.

Wil je je opgeven voor dit project of wil je nog meer info, neem dan contact op met Tina Bellemans (t.bellemans@windesheim.nl).

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel